วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:38 น.

 อ่าน 3,084

                 วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ พร้อมนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน ๕ โครงการโดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครคศรีอยุธยาให้การต้อนรับ  ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามในพื้นที่ โครงการทั้ง ๕ โครงการ มีดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๙ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ

๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บริเวณช่วงตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดกระโจมทอง ไปจนถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน อ.มหาราช

๓) โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ ๓ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน

๔) โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำการยกระดับถนนและก่อสร้างกำแพงกันดินขอบตลิ่งทรุดตัวที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกุ่ม

  

  

เวลา 10.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่ อ.เสนา เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ นายอำเภอเสนา และนายสำรวม ปลื้มสุข นายกอบต.บ้านแพน รายงายความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

 

  

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่ อ.บางปะหัน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ ๓ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน โดยมีนายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว นายอำเภอบางปะหัน และนายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 

 

 

เวลา 14.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่ อ.มหาราช เพื่อติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บริเวณช่วงตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดกระโจมทอง ไปจนถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน อ.มหาราช โดยมี นางสาวโสภา กองเนตร ปลัดอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 

 

 

ทั้ง ๕ โครงการ ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้างทั้ง ๕ โครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดจะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทเอกสารประกอบการตรวจราชการประจำเดือน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด