ดาวน์โหลดประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:41 น.

 อ่าน 3,355

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบที่ ๒

และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ (นางประภาศรี  บุญวิเศษ)

ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม

๑. การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

๓. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  แผนจังหวัด  แผนกลุ่มจังหวัด  ตาราง ก - ง 58  

๖. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร 

๗. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๘. การอำนวยความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

**แบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  สำหรับโครงการที่ตรวจติดตามในพื้นที่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  **

********************************

การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบที่ ๒

ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.

แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง

จำนวนแบบประเด็น (ชุด)

หมายเหตุ

๑. การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน

- เกษตรจังหวัด

- พาณิชย์จังหวัด 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

รวม  ๔

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

 

- ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

- ท้องถิ่นจังหวัด

 

 

รวม  ๒

๓. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 

รวม  ๑

๔. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 

รวม  ๑

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง

จำนวนแบบประเด็น (ชุด)

หมายเหตุ

๑. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 

รวม  ๑

๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร

- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด

 

 

รวม  ๑

๓. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 

รวม  ๑

๔. การอำนวยความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

- ผู้ว่าราชการจังหวัด/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับเขต 

 

 

รวม  ๒

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทเอกสารประกอบการตรวจราชการประจำเดือน
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด