ครม. มีมติประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม. มีมติประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 น.

 อ่าน 2,355

ครม. มีมติประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศพื้นที่บริเวณ ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร

สาระสำคัญของเรื่อง
    1. กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมพื้นที่ของกรมทางหลวงบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 15 ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ CCA ณ จุดผ่านแดนมุกดาหารไว้แล้ว โดยการดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 1 จะดำเนินการเฉพาะสินค้าและบุคคลที่โดยสารมากับสินค้าเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 2 สำหรับผู้โดยสารรถประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย จึงมีความจำเป็นจะต้องออกประกาศกำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณด่านสะพาน มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) จำนวน 63 ไร่ เพื่อรองรับการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น
    2. การประกาศพื้นที่ CCA เป็นการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยในฐานะประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่ง ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ซึ่ง คค. จะต้องดำเนินการประกาศกำหนดพื้นที่ CCA เพื่อรองรับการดำเนินพิธีการ SSI และ SWI ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร–สะหวันนะเขต ให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด