รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรี)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรี)

ผู้เขียน:  ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 11:07 น.

 อ่าน 4,533

ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 -------------------------------------                        

               ด้วยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

                   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรี)

                   อัตราเงินเดือน 17,290 บาท  จำนวน 1 อัตรา

               2. ระยะเวลาการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

               3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                 (ตามเอกสารแนบ )

               4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                   4.1 คุณสมบัติทั่วไป

                          ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

                         (1) มีสัญชาติไทย

                         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

                         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                        (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามรรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต             ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                        (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                        (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

                   4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

                         ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต       

               5. การรับสมัคร

                   5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

                         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในวัน เวลาราชการ

                   5.2 ค่าสมัครสอบ

                        ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

                   5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

                        (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน                    6 เดือน

                        (2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                        (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                        (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                        (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

               6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

                   6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร    ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็น โมฆะ สำหรับผู้นั้น และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจะ                  ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการที่ผู้สมัครดำเนินการข้างต้นทั้งสิ้น

                   6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

            7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

                   7.1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ            สมัครสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

                   7.2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) วันที่                   5 มีนาคม 2557

                   7.3 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) วันที่    12 มีนาคม 2557

               8. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

               9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ     ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

                   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

               10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยากำหนด

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

                                                              (นางสาวนันทนัช  อุปริรัตน์)

                                           ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  035-881581,035-881578

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด