โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ

ผู้เขียน:  ชุมพล มงคลสาร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:08 น.

 อ่าน 5,028

        โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนพัฒนาจังหวัดฯ (กิจกรรมการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิการประสานแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่น) จังหวัดได้จัดโครงการขึ้นเพื่อ อบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและประสานแผน นำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการและศักษภาพของพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง

         ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  วันที่ 9-10 กันยายน 2553  ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางไป ณ โรงแรมเมาเทนท์บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง กระบวนการ/ขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาจังหวัด-อำเภอ-ท้องถิ่น โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง,เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร.,เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผู้แทนสำนักงบประมาณและเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการนำความรู้ที่ได้รับฟังในครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด-อำเภอ-ท้องถิ่น ต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด