สปส.แจ้งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินคืนได้ 2 ช่องทาง ทั้งประกันชีวิตและสิทธิประกันสังคมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส.แจ้งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินคืนได้ 2 ช่องทาง ทั้งประกันชีวิตและสิทธิประกันสังคม

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 12,788
 
                                                              ข่าวที่    10 / 2554
 
 
เรื่อง สปส.แจ้งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินคืน 

        ได้ 2 ช่องทาง ทั้งประกันชีวิตและสิทธิประกันสังคม
 
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน  
และอุบัติเหตุสามารถใช้สิทธิประกันชีวิตคู่กับประกันสังคมได้แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ค่ารักษา
พยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่
ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดได้ทันทีแต่ถ้าหากลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีประกันชีวิตส่วนบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วย
ก็สามารถนำค่ารักษาพยาบาลเบิกคืนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตส่วนบุคคลหรือ
สิทธิประกันสังคม แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็น
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่รวมวันหยุดราชการ โดยดูว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถ
เบิกจากประกันชีวิต   ส่วนบุคคล และจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสำนักงานฯ จะพิจารณาต
รวจสอบหลักฐานจากใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
ส่วนกรณีที่ไม่มีใบเสร็จตัวจริงจะต้องขอสำเนาใบเสร็จพร้อมตราประทับโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินเท่านั้น จึงจะสามารถ เบิกคืนได้
              ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุควรรีบติดต่อโรงพยาบาล   
ตามบัตรรับรองสิทธิให้รับทราบทันทีตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ต้องเข้ารับการรักษา ณ  โรงพยาบาลนั้น 
เพื่อเป็นการหยุดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อไป ส่วนในกรณีที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ารักษา
ไปก่อนสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์และสำเนาบัตรประชาชน มาเบิกเงินคืนได้ที่
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก
 
              มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอุทัยหมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506
(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
 
 

{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด