ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:38 น.

 อ่าน 63,444
 
เรื่อง      ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของ
           สำนักงานประกันสังคม
 
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงผู้ประกันตน ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือ
ว่างงาน ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน  ณ. สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่
ลาออก  หรือ ถูกเลิกจ้าง ซึ่ง สปส. พร้อมช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ผู้ประกันตน
ที่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน ซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา
15 เดือน ก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม
และยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน  แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนหางาน  ที่สำนักงานจัดหางาน
ของรัฐทั่วประเทศภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน  เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใน
กรณีว่างงาน  หากเกินจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ครบถ้วน โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่ง
ของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก
ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ไปด้วย
              กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่าง
ว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่
ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตน
จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะ
เวลาไม่เกิน 90 วัน
 
              นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะ
สมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 39 (สปส. 1-20)  ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน  
ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39  จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม
6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ, ตายไม่เนื่องจากการทำงาน, คลอดบุตร,
สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ  โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท
ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งเงินสมทบได้หลายช่องทาง
 
              มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือ
โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th/ayutthaya/
   
                                           {ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด