สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:12 น.

 อ่าน 5,593
                                                              ข่าวที่ 23 / 2554
 
เรื่อง สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
              สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นลูกจ้าง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกจ้างและหลังการสิ้นสภาพลูกจ้างอีก 6 เดือน
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยมีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน คือ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จึงจะได้รับการช่วยเหลือในการบริการจัดหางาน       การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งรับเงินทดแทนกรณีว่างงานทั้งการถูกเลิกจ้างและ     การลาออกจากงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่าง การว่างงานอัตรา ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง  ที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตน ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่าง    การว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นอกจากนี้จะยังคงได้รับการคุ้มครองใน 4 กรณีต่ออีก 6 เดือน คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายไม่เนื่องจากการทำงาน และคลอดบุตร 
              หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)  
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด