:: มทร.สุวรรณภูมิ :: จับมือสภาอุตสาหกรรมกรุงเก่า สนับสนุนพัฒนาการศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ :: จับมือสภาอุตสาหกรรมกรุงเก่า สนับสนุนพัฒนาการศึกษา

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08:12 น.

 อ่าน 2,034

นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมกลาโหม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ นายพากร  วังศิราบัตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้ง 2 ฝ่ายมี มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความร่วมมือระหว่างกันจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่

สำหรับรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในเรื่องการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน ภาคอุตสาหกรรม การประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร้องขอ

ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการ

ในอนาคตทั้งสองหน่วยงานตกลงจะร่วมมือกันในการผลิตงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด