โครงการลงนามความร่วมมือและสานสัมพันธ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการลงนามความร่วมมือและสานสัมพันธ์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:02 น.

 อ่าน 3,711

โครงการลงนามความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                                     

                                    

         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการลงนามความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับ HO Chi Minh City University of Social and Humanities ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อลงนามความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิิ กับ HO Chi Minh City University of Social and Humanities ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการถ่ายโอนหน่วยกิตรายวิชา พร้อมทั้งให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ ๒ มหาวิทยาลัยและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยการเดินทางในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีด้านวิชาการ อ.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายราชมงคล อ.นิรมล จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผศ.สุรพันธ์ ยิ้มกล่ำ รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน ผศ.สมบัติ ศิริจันดา รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผศ.ชลลดา ทวีคูณ รองคณบดีศูนย์นนทบุรี ดร.พลารัก ไชยโย รองคณบดีศูนย์สุพรรณบุรี ผศ.พรพิมล พฤกษ์ประมูล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนจากคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด