โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนใหม่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนใหม่

ผู้เขียน:  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:34 น.

 อ่าน 3,089

   ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แทน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว แล้วนั้น 

      บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้มีหนังสือที่ นร 0508/ 1659 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งให้ทราบว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด