:: มทร.สุวรรณภูมิ :: จับมือ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สอนวิทยาศาสตร์การประมงเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ :: จับมือ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สอนวิทยาศาสตร์การประมง

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:02 น.

 อ่าน 2,294

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิลงนามความร่วมมือกับ นายศาทิตย์ แสงไพโรจน์ ตัวแทนจำหน่ายสัตว์น้ำครบวงจร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์การประมง อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

จากการที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจัดการเรียนการสอนทางด้านการประมงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตกำลังคนด้านประมงให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี มีความรู้มีความสามารถ ความเข้าใจในกระบวนการผลิต และการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการประมง โดยอาศัยพื้นฐานความรู้และกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับการส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำครบวงจรของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์น้ำจากภาคเอกชนลง สู่สถานศึกษา ดังนั้น มทร.สุวรรณภูมิ และฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบครบวงจร (ภาคกลาง 1) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเลี้ยงปลา การเพาะขยายพันธุ์ปลา ทักษะวิชาชีพประมง 3-6 การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด